CMENTARZ PARAFIALNY

Zasady funkcjonowania cmentarza parafialnego

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi cmentarzy parafialnych i komunalnych oraz statutami Synodu Diecezji Kaliskiej (pkt. 659 – 689), ustalono następujące decyzje:

  1. Zgodnie z pkt. 5 Synodu Diecezji Kaliskiej dotyczącym regulaminu cmentarza, obowiązuje opłata dzierżawy miejsca pochówku na okres 20 lat, którą mają obowiązek uiścić wszyscy, którzy posiadają groby na cmentarzu parafialnym.
    • Opłata dzierżawy za miejsce stanowi fundusz na rzecz prac remontowych na cmentarzu, stanowi również fundusz na rzecz utrzymania porządku na cmentarzu (wywóz śmieci, opłata za wodę, oświetlenie, dbanie o drzewostan, odśnieżanie i inne prace).
    • Opłata dzierżawy za miejsce na cmentarzu parafialnym uiszcza się na okres 20 lat, a jej wysokość ustala i zmiany wprowadza się po uzgodnieniach Ks. Proboszcza i Rady Parafialnej
  2. Na postawienie nagrobka a także na wjazd pojazdu mechanicznego na cmentarz, montowanie ławek, sadzenie krzewów przy grobach, układanie chodników wokół grobów wymagana jest zgoda Administratora cmentarza tj. proboszcza parafii (por. Synod Diecezji Kaliskiej pkt. 673), a zgodnie z pkt. 8. Synodu Diecezji Kaliskiej, należy dodatkowo przedstawić projekt przygotowywanego nagrobka oraz uiścić opłatę w wysokości 10% od jego wartości
  3. Upływ okresu 20 lat, zgodnie z prawem cywilnym, powoduje wygaśnięcie prawa do grobu. Synod jednak zaleca, by powiadomić o tym, jeśli to możliwe, osobę opiekującą się grobem i zapytać ją o zamiar dalszego przedłużenia go
  4. Zgodnie z pkt. 13. Synodu Diecezji Kaliskiej, dotyczącym regulaminu cmentarza: Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawionych bez nadzoru, a zatem dla zabezpieczenia nagrobków przed aktami wandalizmu mogących mieć miejsce na cmentarzu podjęto decyzję o zamykaniu cmentarza
  5. Zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi po terenie cmentarza bez uprzedniej zgody
  6. Decyzję o rezygnacji z dzierżawy miejsca na cmentarzu parafialnym należy zgłosić w biurze parafialnym

Pamiętajmy o zakręcaniu kranu na cmentarzu, wyrzucaniu śmieci do kontenera, znajdującego się w wyznaczonym miejscu